500020300137

بهسازی محوطه پیرامونی ضلع شمال وشمال غرب امامزاده سیدمرتضی دردستورکارمجموعه شهرداری قرارگرفت

بهسازی محوطه پیرامونی ضلع شمال وشمال غرب امامزاده سیدمرتضی دردستورکارمجموعه شهرداری قرارگرفت

به گزارش روابط عمومی وشورای اسلامی شهرکاشمر بهسازی محوطه پیرامونی ضلع شمال وشمال غرب امامزاده سیدمرتضی دردستورکارمجموعه شهرداری قرارگرفت.
سلیمانی شهردارکاشمرضمن اشاره به توجه جدی شهرداری دربهسازی وبازسازی اماکن وبقا مقدسه به عنوان پروژه های عمرانی اولویت دار درامامزادگان این شهرستان اظهارداشت اینک پس ازگذشت یکسال ازشروع عملیات عمرانی دراین نقطه ازشهرشاهد فضاهای مطلوب ازپیشرفت قابل توجه  سکوسازی وبهسازی فضاهای جنگلی وتونل ارتباطی که گام مثبت وقابل توجهی درحوزه ارتقای وضعیت عمرانی این بقعه مقدس محسوب می شودهستیم وطرح های دیگری نیزدردستورکارقرارگرفته که به تدریج اجرایی میشود.
وی افزود یکی ازهدفگذاری های مهم شهرداری درطرح های عمرانی به امامزاده سیدمرتضی معطوف میشود.

شروع پروژه۲۴ آبان ماه 1395
پایان پروژه-
تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری کاشمر می باشد