500020300137

عملیات بهسازی آسفالت بلوارجمهوری اسلامی درحال انجام است.

مهندس نساج مسئول عملیات وماشین آلات شهرداری کاشمر  از اجرای عملیات  بهسازی آسفالت بلوارجمهوری اسلامی خبرداد.
به گزارش پایگاه خبری شهرداری کاشمر؛وی بابیان اینکه نامناسب بودن خیابانهاومعابراصلی یکی از دغدغه های اصلی شهروندان کاشمریست؛ اظهارداشت:عملیات بهسازی ولکه گیری آسفالت خیابانها ومعابراین شهردرجهت تسهیل وترددشهروندان ووسایط نقلیه دردستورکارمعاونت فنی وعمرانی شهرداری کاشمرقرارداردوبه صورت ضربتی درحال انجام است.
وی افزوددرهمین راستاعملیات ترمیم وبهسازی آسفالت جمهوری اسلامی به طول۸۰۰متروبااعتبار۲میلیاردریال درحال انجام است.
این پروژه که ازآذرماه ۹۵آغازشده تا۱۲بهمن ماه بصورت مکانیزه به اتمام خواهدرسید. 
دراین عملیات مقدار۱۳۰۰مترمکعب مصالح جهت۱۲۵۰مترآسفالت و۱۵۰۰مترجدول گذاری استفاده خواهدشد.
وی درپایان رضایتمندی شهروندان راسرمایه وتکیه گاهی برای شهرداری برشمردوافزود:تلاش مجموعه شهرداری براین است که درکوتاهترین بازه زمانی بااتمام عملیات لکه گیری واسفالت خیابانهای شهرموجبات خوشنودی شهروندان رافراهم کند.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری کاشمر می باشد