500020300137

اجرای ۱۲ هزار متر آسفالت در یک هفته گذشته توسط شهرداری کاشمر 

اجرای ۱۲ هزار متر آسفالت در یک هفته گذشته توسط شهرداری کاشمر 
عدالت ۱۶
فاطمیه۲و۶
شهاب ترشیزی ۱۴و۳۲ 
بسیج۱۴
کمال الملک۲۰
جانبازان ۱۳و۲۳
ترابی ۱۶

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری کاشمر می باشد