500020300137

بهسازی محیط شهری و احداث میدان در تقاطع بلوار جمهوری و بلوار ازادگان

با عنایت به اجرای طرحهای بهسازی محیط شهری و احداث میدان در تقاطع بلوار جمهوری و بلوار ازادگان 
نیاز به جابجایی تعدادی از درختان این محور بود که با توجه به ارزشمند بودن درختان مذکور ؛ حدود 30 درخت بزرگ با صرف وقت و هزینه حدود 30 میلیون ريال نسبت به جابجایی انها اقدام شد

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری کاشمر می باشد